Kapunda, South Australia, Australia
A:
B: Kapunda, South Australia, Australia

See on Google Maps